Khách hàng sẽ được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo các trường thông tin theo mẫu có sẵn trên Website inantuigiay.com như: Họ và Tên, địa chỉ email, số điện thoại..Những loại thông tin này được yêu cầu để đặt và hoàn tất việc đặt hàng online của Khách hàng bao gồm gửi email xác nhận đặt hàng đến khách hàng.

Mục đích thu thập thông tin cá nhân của khách hàng

Cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu về khách hàng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Website inantuigiay.com sử dụng thông tin của khách hàng cung cấp để:

Cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng;

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và inantuigiay.com;

Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng;

Liên lạc và giải quyết khiếu nại với khách hàng;

Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của khách hàng tại inantuigiay.com;

Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền:

Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

Không có thời hạn ngoại trừ trường hợp khách hàng gửi có yêu cầu hủy bỏ tới cho Ban quản trị hoặc Công ty giải thể hoặc bị phá sản.

Những ai có thể tiếp cận thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

Ban quản trị;

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động

Công ty nghiên cứu thị trường

Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán

Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của khách hàng

Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền